Eğitimin Süresi

25  saat

Eğitimin açılması için gerekli olan kursiyer sayısı (en az)

20 Kişi

Eğitimin ücreti

500 TL

Eğitimin Amacı

Eğitim; Lisans ve Yüksek Lisansta okutulmakta olan bilgisayar uygulamalı istatistik eğitimindeki bir çok konuyu kapsamaktadır. Proje, tez ve araştırma yapmak için gerekli olan bütün istatistik konuları düşünülerek bu müfredat hazırlanmıştır.

Yüksek lisans tezi, doktora tezi, dönem içi projeler ve akademik çalışma yapanlar, anket geliştirip veri analizi yapmak isteyenler, şirketlerinde istatistiksel raporlar yazanlar ve istatistik ile veri analizi yapmak isteyenler bu eğitime katılabilir.

Eğitim süresince verilen proje ödevlerinden başarılı olan kursiyerlere "SPSS Kullanım" sertifikası verilecektir.

Eğitimin Kapsamı

Bu eğitim, bilimsel araştırmalar ile elde edilen verilerin istatistiksel analizi ile ilgili en güncel bilgileri ve analiz yaklaşımlarını kapsamaktadır. Esas olarak istatistiksel yazılımları kullanarak verilerin girişi veya aktarımı, analize hazır hale getirilmesi, araştırma ile ilgili hipotezlerin kurulması, normallik testleri ile uygun istatistiksel yöntemlerin seçimi ve bu yöntemlerin uygulanması, elde edilen bulguların yorumlanması ve uygun tablo/grafikler ile bulguların raporlanmasını kapsamaktadır. Bu yöntemlerin hangi durumda nasıl kullanılacağı ve çalışma prensipleri ile ilgili özet teorik bilgiler verilecek ve istatistik yazılımları ile gerçek veriler kullanılarak uygulaması yapılacaktır. Bunun dışında regresyon analizleri ile istatistiksel modelleme, ROC analizleri gibi özel konular işlenecek ve eğitim ile ilgili genel tekrar yapılacaktır.

Eğitimde yer alan konular

Anket Tasarımı

Değişken Ve Ölçek Türleri

Spss’te Değiken Tanımlanması Ve Veri Girişi

Spss Genel Tanıtımı

Betimsel İstatistik (Frekans tabloları, Çapraz tablolar, ortalama, medyan, basıklık çarpıklı vb)

Hipotez Testleri ve Normallik Analizi

Tek Örneklem T-Testi

Bağımsız Örneklem T-Testi

Eşleştirilmiş Örneklem T-Testi

Varyans Analizi, İki Yönlü Varyans Analizi

Parametrik Olmayan İstatistiksel Yöntemler (Ki-Kare analizleri ve T ve ANOVA analizinin alternatifleri)

Korelasyon Analizi

Regresyon Analizi

Çoklu Regresyon Analizi

Güvenirlilik Analizi

Faktör Analizi

 

Kurs Katılım Şartları

Herkes katılabilir.