×
TUR
KAYÜ Anasayfa
YÖNETMELİK&YÖNERGE
YÖNETMELİK&YÖNERGE

YÖNETMELİK
 Kayseri Üniversitesinden: KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KAYSEM) YÖNETMELİĞİ
 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
 Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kayseri Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
 Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kayseri Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaç, kuruluş ve işleyiş esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.
 Dayanak MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu, b) Merkez: Kayseri Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini (KAYSEM), c) Müdür: Merkezin Müdürünü, ç) Rektör: Kayseri Üniversitesi Rektörünü, d) Senato: Kayseri Üniversitesi Senatosunu, e) Üniversite: Kayseri Üniversitesini, f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, ifade eder.
 İKİNCİ BÖLÜM Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
 Merkezin amacı MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, hayat boyu öğrenme kavramını önceleyerek kişisel, kurumsal, toplumsal ve endüstriyel olarak ihtiyaç duyulan her türlü eğitim, kurs, sertifika programı, seminer, çalıştay, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve aynı çerçevede yetkilendirildiği sınavları gerçekleştirmek ve belgelendirmek suretiyle Üniversitenin ulusal ve uluslararası düzeyde özel sektör ve kamu kuruluşları ile işbirliğinin gelişmesini sağlamaktır.
 Merkezin faaliyet alanları
 MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
 a) İhtiyaç duyulan çeşitli konularda eğitim ve sertifika programları açmak, kurslar ve diğer etkinlikleri düzenlemek.
 b) İnternet yoluyla her yaşa ve çeşitli ilgi gruplarına yönelik uzaktan eğitim programları açmak.
 c) Kamu ve özel kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarına yönelik hizmet içi eğitim programları düzenlemek.
 ç) Gerçek ve tüzel kişilere her türlü danışmanlık hizmetleri vermek, ortak projeler hazırlamak, ihalelere katılmak, alanda çalışan uzmanlardan hizmet almak, kurs ve benzeri çalışmalarda gerektiğinde bu kişilerle işbirliği yapmak.
 d) Teknik veya istatistiki analizler yapmak veya yaptırmak.
 e) Rehberlik ve kişisel gelişim eğitimleri vermek, psikolojik danışma hizmetleri düzenlemek.
 f) Merkezin faaliyet alanlarında yer alan konularla ilgili ulusal ve uluslararası alanda çalışmalar yapmak, bu konulardaki temsilcilik alma kararlarını Rektörlüğe, Üniversite Yönetim Kuruluna veya Senatoya sunmak.
 g) Ara elemanlar yetiştirmeye yönelik eğitim, her türlü sınava yönelik hazırlık kursu düzenlemek bu alanda danışmanlık hizmetleri vermek, sınavlar yapmak, belgeler vermek.
 ğ) Türk Akreditasyon Kurumu tarafından öngörülen akreditasyon gerekliliklerine ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından belirlenen esaslarla uyumlu ulusal ve uluslararası personel belgelendirme eğitimleri düzenlemek, sınavlar yapmak ve belgeler vermek.
 h) Ulusal ve uluslararası bilimsel, kültürel alışverişi sağlama ve sosyal kaynaşmayı geliştirmek için sanat, kültür ve spor faaliyetleri düzenlemek ve bu alanlarda yayınlar yapmak.
 ı) Gereği hâlinde yurt içi ve yurt dışındaki diğer üniversitelerle işbirliği yapmak, yardımlaşmak, ortaklaşa veya onlar adına; sertifikasyon, akreditasyon veya her türlü eğitim ve belgelendirme, danışmanlık, sempozyum, kongre, çalıştay ve benzeri her türlü organizasyonu gerçekleştirmek, ulusal ve uluslararası projeler veya etkinlikler düzenlemek.
 i) Sürekli eğitim kapsamına giren ve Rektör tarafından önerilen ve/veya Yönetim Kurulunca kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.
 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri Merkezin yönetim organları
 MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: a) Müdür. b) Yönetim Kurulu. c) Danışma Kurulu.
 Müdür MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin aylıklı öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür, yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör tarafından aynı usulle yeniden görevlendirme yapılır. Müdürün altı aydan daha uzun bir süreyle görevi başında bulunamaması durumunda Müdürlük görevi kendiliğinden sona erer.
 (2) Müdürün çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversitenin aylıklı öğretim elemanları arasından en fazla iki kişi, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Süresi dolan müdür yardımcısı yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevi bitince müdür yardımcısının da görevi sona erer. Müdürün katılamadığı toplantılara görevlendireceği müdür yardımcısı katılır ve Müdürün görevde bulunmadığı sürelerde Müdüre vekâlet eder.
 Müdürün görevleri MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
 a) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
 b) Danışma Kurulu ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve bu kurulların kararlarına göre hazırlanan çalışma programını uygulamak.
 c) Merkezin programları ile fakülte, enstitü ve yüksekokullar arasında koordinasyon sağlamak.
 ç) Merkezin faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunda onaylanmış şekliyle Rektörlüğe sunmak.
 d) Merkezin faaliyet alanları kapsamındaki etkinliklere katılmak, her türlü iletişimi sağlamak. e) Merkezin bütçesini hazırlamak, ödenek ve personel ihtiyaçlarını gerekçeleriyle birlikte Yönetim Kurulunun onayına sunmak.
 Yönetim Kurulu MADDE 10 –
 (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile Rektör tarafından üniversitenin aylıklı öğretim elemanları arasından görevlendirilenlerle birlikte toplam 5 üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üç yıl süreyle görevlendirilir. Yönetim Kuruluna Müdür başkanlık eder.
 (2) Herhangi bir sebeple boşalan üyeliğe aynı yöntemle yeni üye seçilir. Görev süresi biten üye yeniden seçilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine yeni üyeler seçilir.
 (3) Yönetim Kurulu, Müdürün talebi üzerine toplanır, hazırlanan gündem maddelerini görüşerek toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar alır. Yönetim Kurulunun görevleri MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
 a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.
 b) Eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayın konularındaki talepleri değerlendirmek, bu faaliyetlerle ilgili içerik, personel, süre, ücret ve benzeri konuları karara bağlamak.
 c) İlgili faaliyet ve programların sonunda verilecek katılım belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilme esaslarını belirlemek.
 ç) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işleri değerlendirerek karar almak.
 d) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleriyle ilgili konularda çalışma grupları oluşturmak ve bunların görevlerini düzenlemek.
 e) Her faaliyet dönemi (takvim yılı) sonunda Merkez Müdürlüğünce hazırlanmış olan o yıl ile ilgili faaliyet raporunu görüşüp sonucu Rektörlüğe sunmak.
 f) 2547 sayılı Kanun kapsamında verilen diğer görevleri yerine getirmek. Danışma Kurulu MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür ile Merkezin çalışmalarıyla ilgili, konusunda bilgili ve deneyimli kamu görevlileri ve kamu görevlileri dışındaki kişiler arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen üyelerle birlikte en az beş, en fazla yirmi kişiden oluşur. Görev süresi bitmeden görevlerinden ayrılan üyelerin yerine aynı usulle yeni üye görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda en az bir kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanır. Danışma Kurulunun görevleri
 MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
 a) Merkezin genel stratejilerini ve politikalarını oluşturmada yardımcı olmak.
 b) Merkezin kendi amaçlarına uygun etkinlikleri gerçekleştirebilmesi için gerektiğinde diğer kamu kurumlarıyla ve özel sektörle işbirliğini geliştirebilmesine yardımcı olmak üzere Yönetim Kuruluna tavsiye niteliğinde görüş belirtmek ve önerilerde bulunmak.
 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Çalışma grupları ve görevleri
 MADDE 14 – (1) Gerekli hallerde, Merkezin amaçlarına uygun faaliyetleri gerçekleştirmek, program ve projeler hazırlamak amacıyla çalışma grupları oluşturulur. Farklı projeler için farklı çalışma grupları oluşturulabilir. Çalışma grubu temsilcileri, Üniversite personeli arasından veya istemeleri hâlinde Merkezin faaliyet alanıyla ilgili sektörlerden, Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun uygun görüşü üzerine Rektör tarafından en fazla üç yıl süreyle görevlendirilir. Gerekli hâllerde görev süresi dolan çalışma grubu temsilcileri aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Personel ihtiyacı
 MADDE 15 – (1) Merkezin teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır. Hüküm bulunmayan hâller
 MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, 2547 sayılı Kanun, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.
 Yürürlük MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 Yürütme MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kayseri Üniversitesi Rektörü yürütür.