×
TUR
KAYÜ Anasayfa
HAKKIMIZDA
HAKKIMIZDA

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (KAYSEM) 5 Mart 2019 tarih ve 30705 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Kayseri Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği ile kurulmuştur
Merkezin amacı, hayat boyu öğrenme kavramını önceleyerek kişisel, kurumsal, toplumsal ve endüstriyel olarak ihtiyaç duyulan her türlü eğitim, kurs, sertifika programı, seminer, çalıştay, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve aynı çerçevede yetkilendirildiği sınavları gerçekleştirmek ve belgelendirmek suretiyle Üniversitenin ulusal ve uluslararası düzeyde özel sektör ve kamu kuruluşları ile işbirliğinin gelişmesini sağlamaktır. Merkezin faaliyet alanları Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
 a) İhtiyaç duyulan çeşitli konularda eğitim ve sertifika programları açmak, kurslar ve diğer etkinlikleri düzenlemek.
 b) İnternet yoluyla her yaşa ve çeşitli ilgi gruplarına yönelik uzaktan eğitim programları açmak.
 c) Kamu ve özel kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarına yönelik hizmet içi eğitim programları düzenlemek.
 ç) Gerçek ve tüzel kişilere her türlü danışmanlık hizmetleri vermek, ortak projeler hazırlamak, ihalelere katılmak, alanda çalışan uzmanlardan hizmet almak, kurs ve benzeri çalışmalarda gerektiğinde bu kişilerle işbirliği yapmak.
 d) Teknik veya istatistiki analizler yapmak veya yaptırmak.
 e) Rehberlik ve kişisel gelişim eğitimleri vermek, psikolojik danışma hizmetleri düzenlemek.
 f) Merkezin faaliyet alanlarında yer alan konularla ilgili ulusal ve uluslararası alanda çalışmalar yapmak, bu konulardaki temsilcilik alma kararlarını Rektörlüğe, Üniversite Yönetim Kuruluna veya Senatoya sunmak.
g) Ara elemanlar yetiştirmeye yönelik eğitim, her türlü sınava yönelik hazırlık kursu düzenlemek bu alanda danışmanlık hizmetleri vermek, sınavlar yapmak, belgeler vermek.
 ğ) Türk Akreditasyon Kurumu tarafından öngörülen akreditasyon gerekliliklerine ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından belirlenen esaslarla uyumlu ulusal ve uluslararası personel belgelendirme eğitimleri düzenlemek, sınavlar yapmak ve belgeler vermek.
 h) Ulusal ve uluslararası bilimsel, kültürel alışverişi sağlama ve sosyal kaynaşmayı geliştirmek için sanat, kültür ve spor faaliyetleri düzenlemek ve bu alanlarda yayınlar yapmak.
 ı) Gereği hâlinde yurt içi ve yurt dışındaki diğer üniversitelerle işbirliği yapmak, yardımlaşmak, ortaklaşa veya onlar adına; sertifikasyon, akreditasyon veya her türlü eğitim ve belgelendirme, danışmanlık, sempozyum, kongre, çalıştay ve benzeri her türlü organizasyonu gerçekleştirmek, ulusal ve uluslararası projeler veya etkinlikler düzenlemek.